Inscriptions-posts

Wahrām / Narseh Inscripiton at Bēšāpūr (NVŠ)

This is an inscription in Bēšāpūr which was initially inscribed by the order of Wahrām, showing him receiving the diadem of rulership from his father. However, when Narsē came to the throne, he replaced Wahrām’s name with that of his own. Narsē had been bypassed by several contenders to the throne and finally as the Great King of Armenia (Wuzurg Arman Šāh), he set for Ctesiphon to take what he thought was his right. The grudge against Wahrām is apparent in his action at the Bēšāpūr inscription.

 

Bibliography:

  • Akbarzadeh, D. & Tavoosi, M. Pahlavi Inscriptions, Khaneye Farhikhtegan-e Honarhaye Sonati, Tehran, 2006.
  • Back, M. Die Sassanidischen Staatsinschriften, E.J. Brill, Leiden, 1978, p. 281.
  • Nasrollah-Zadeh, C. Kāzerūn Pahlavi Inscriptions, Tehran, 2006.

 

ptkly ZNE mzdysn

bgy (wrhr’n) nrshy

MLKAn MLKA ’yr’n W ’nyr’n

MNW ctry MN yzd’n BRE

mzdysn bgy šhpwhry

MLKAn MLKA ’yr’n

W ’nyr’n MNW ctry MN

yzd’n npy bgy

’rthštr  MLKAn

MLKA

 

pahikar ēn mazdēsn

bay Warharān / Narsē

šāhān šāh Ērān ud anērān

kē čihr az yazdān pus

mazdēsn bay Šābuhr

šāhān šāh Ērān

ud anērān kē cihr az

yazdān nāf bay

Ardaxšīr šāhān

šāh

 

This is the image of the Mazda-worshipping

lord, (Wahrām) Narsē,

king of king of the Iranians and non-Iranians,

whose lineage is from the gods, son of

the Mazda-worshipping lord, Šāpūr,

king of kings of the Iranians

and non-Iranians, whose lineage is from the

gods, grandson of the lord,

Ardaxšīr, king of kings

 

LIKE THIS ARTICLE? SHARE IT!