Inscriptions-posts

Šāpūr II & Šāpūr III’s Inscription at Taq-e Bustān (ŠTBn-I & II)

There are two busts at Taq-e Bustān which are almost identical, representing Šāpūr II and Šāpūr III from the late forth century CE. Next to the two standing king of kings, the inscriptions provide a generic information which goes back to the early Sasanian inscriptions.

 

Bibliography:

  • Akbarzadeh, D. & Tavoosi, M. Pahlavi Inscriptions, Khaneye Farhikhtegan-e Honarhaye Sonati, Tehran, 2006.
  • Back, M. Die Sassanidischen Staatsinschriften, E.J. Brill, Leiden, 1978, p. 281.
  • Nasrollah-Zadeh, C. Kāzerūn Pahlavi Inscriptions, Tehran, 2006.

 

Transliteration:

ptkly ZNE mzdysn

bgy šhpwhry

MLKAn MLKA ’yr’n W ’nyr’n

MNW ctry MN yzd’n BRE

mzdysn bgy ’whrmzdy

MLKAn MLKA ’yr’n

W ’nyr’n MNW ctry MN

yzd’n npy bgy

nrshy  MLKAn

MLKA

 

Transcription:

pahikar ēn mazdēsn

bay Šābūhr

šāhān šāh Ērān ud anērān

kē čihr az yazdān pus

mazdēsn bay Hormizd

šāhān šāh Ērān

ud anērān kē cihr az

yazdān nāf bay

Narsēh šāhān

šāh

 

Translation:

This is the image of the Mazda-worshipping

lord, Šāpūr,

king of kings of the Iranians and non-Iranians,

whose lineage is from the gods, son of

the Mazda-worshipping lord, Hormizd,

king of kings of the Iranians

and non-Iranians, whose lineage is from the

gods, grandson of the lord,

Narsē, king of kings

 

Inscription 2

ptkly ZNE mzdysn

bgy šhpwhry

MLKAn MLKA ’yr’n W ’nyr’n

MNW ctry MN yzd’n BRE

mzdysn bgy šhpwhry

MLKAn MLKA ’yr’n

W ’nyr’n MNW ctry MN

yzd’n npy bgy

’whrmzdy  MLKAn

MLKA

 

pahikar ēn mazdēsn

bay Šābūhr

šāhān šāh Ērān ud anērān

kē čihr az yazdān pus

mazdēsn bay Šapūr

šāhān šāh Ērān

ud anērān kē cihr az

yazdān nāf bay

Hormizd šāhān

šāh

 

This is the image of the Mazda-worshipping

lord, Šāpūr,

king of kings of the Iranians and non-Iranians,

whose lineage is from the gods, son of

the Mazda-worshipping lord, Šāpūr,

king of kings of the Iranians

and non-Iranians, whose lineage is from the

gods, grandson of the lord,

Hormizd, king of kings

 

LIKE THIS ARTICLE? SHARE IT!