Archeological Reports

The Chahar Taqi Complex of Naqar-e Khan-e (مجموعه چھارطاقی نقاره خانه)

ميلاد وندائی, عضو باشگاه پژوھشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ھمدان

فروزان شادروح, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابھر

چھارطاقی ھا آثاری مذھبی از دوره ی ساسانيان( 224-651.م) ھستند که در داخل و خارج مرزھای امروزی ايران قابل پيگيری می باشند. خواستگاه اصلی خاندان ساسانی استان فارس بوده و اين مھم باعث گرديد که تا   انقراض آنان اين منطقه موقعيت سياسی – مذھبی خود را حفظ کند، بر ھمين اساس آثار بسياری به ويژه مذھبی در اين منطقه ساخته شد که تعدادی از آنان تا امروز برای ما باقی مانده اند. طی يک بررسی خصوصی نگارندگان موفق به شناسايی  20  مجموعه چھارطاقی پيرامون شھرھای بالاده، فراشبند و کازرون شدند که در اين مقاله به معرفی يکی از بزرگترين و سالم ترين آنان با نام محلی نقاره خانه می پردازيم

LIKE THIS ARTICLE? SHARE IT!